Antolaketa

 

Udalbatza . Legeak ezartzen dituen funtzioak izango ditu..

Tokiko Gobernu Batzarra. Eginkizun hauek ditu:

 1. Udal zerbitzuak eta obrak zuzendu, ikuskatu eta bultzatzea.
 2. Kudeaketa ekonomikoa onartutako aurrekontuaren arabera garatzea, gastuak bere eskumeneko mugen barruan xedatzea.
 3. Diruzaintzako eragiketak hitzartzea, une bakoitzean bizirik dauden eragiketen zenbateko metatuak aurreko ekitaldian likidatutako diru-sarreren% 15 gainditzen ez duenean, ordainketak agintzea eta kontuak ematea; hori guztia Toki Ogasunak Arautzen dituen Legean xedatutakoaren arabera.
 4. Enplegu publikoaren eskaintza onartzea, osoko bilkurak onartutako aurrekontuaren eta plantillaren arabera, eta langileak hautatzeko eta lanpostuak betetzeko lehiaketetarako proben oinarriak onartzea.
 5. Osoko bilkurari berariaz esleitu ez zaizkion plangintza orokorra garatzeko plangintza-tresnak onartzea, bai eta hirigintza-kudeaketako tresnak eta urbanizazio-proiektuak ere.
 6. Agintaritzari ez obeditzea edo udal-ordenantzak haustea zigortzea, eskumen hori beste organo batzuei esleitu zaien kasuetan izan ezik.
 7. Obren, horniduren, zerbitzuen, zerbitzu publikoen kudeaketaren kontratazioak, administrazio-kontratu bereziak, eta kontratu pribatuak, zenbatekoa aurrekontuko baliabide arrunten ehuneko 10 baino handiagoa ez denean, eta, edonola ere, sei milioi euroko zenbatekoa gainditzen ez denean, urte anitzekoak barne, horien iraupena lau urtetik gorakoa ez denean, betiere urteko zenbateko metatuak ez badu gainditzen baliabideei dagokienez adierazitako ehunekoa. Lehen ekitaldiko aurrekontuaren arruntak, ezta zenbatekoa ere.
 8. Obra- eta zerbitzu-proiektuak onartzea, horiek kontratatzeko edo emateko eskumena duenean eta aurrekontuan aurreikusita daudenean.
 9. Ondasunen gaineko emakidak esleitzea eta ondare-legeriaren mendeko ondasun higiezinak eta eskubideak eskuratzea, baldin eta horien balioa ez bada aurrekontuko baliabide arrunten ehuneko 10 baino handiagoa, ez eta hiru milioi euroko zenbatekoa ere, eta ondarea besterentzea, baldin eta haren balioak ez badu gainditzen adierazitako ehunekoa eta zenbatekoa.
 10. Lizentziak ematea, lege sektorialek Osoko Bilkurari edo Tokiko Gobernu Batzarrari berariaz esleitzen ez badiote.
 11. Ehorzketa-emakidak, horien titulartasun-aldaketak, ehorzketak eta hobitik ateratzeak.
 12. Tokiko gobernu-batzarrak emandako egintzen aurkako berraztertze-errekurtsoak ebaztea.